Knipsel Symposium v2

Zo maar een greep uit reacties van deelnemers, vierentachtig personen, aan het symposium.

Omzien naar elkaar, vitale ouderen en kwetsbare ouderen. Ook de kwetsbare oudere heeft altijd ook vitale kanten en dus iets in te brengen.
Balans en wederkerigheid in iets vragen en iets kunnen bieden betekent deel uit maken van een geheel, erbij horen.
Naar elkaar luisteren en elkaars taal willen verstaan is de basis bij een hulpvraag. De hulpvrager bepaald wat de vraag is en wie fysiek of digitaal aanschuift in het gesprek over wie wat kan bieden als antwoord op de hulpvraag. Dat kunnen b.v. zijn: mantelzorger, vrijwilligers, vrienden en de professional. En praat met elkaar over wederzijdse beelden, verwachtingen en grenzen die er zijn.
Maar ook kleinschalige (buurt) initiatieven zijn goed voor de continuïteit in de (samenwerkings) relatie.
Het was een dag met veel informatie, inleidingen en mensen uit de zaal die vragen stelden of kritische opmerkingen plaatsen en geanimeerde gesprekken in kleine kring.

De inleidingen en presentaties werden verzorgd door:

 • mw. Betty Meyboom-de Jong, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter NPO over het thema “Integrale ouderenzorg thuis”
 • mw. Lotte Vermeij, SCP over onderzoeksresultaten uit het rapport “Dichtbij huis”
 • mw. Ester Kuiper, directeur van de Espria Academy en onderzoekster Marjolein Offenbeek over dilemma’s tussen professionele zorg en mantelzorg en........ de oplossingen.

Op het symposium werd tevens het advies van de Denktank60+ Noord over ‘wat is een ouderenvriendelijke gemeente ’ als 1e overhandigd aan de wethouder dhr. E. Dolfing van de gemeente Midden-Drenthe.

Lees meer: alle inleidingen, een overzicht van reacties en opmerkingen van deelnemers, het advies van de Denktank60+ Noord.

Knipsel Symposium v2

Een groepsdiscussie op het Symposium "Dichtbij Huis" (27 november 2015, Beilen) leverde de volgende vragen en antwoorden op:

Wat is er nodig om de samenwerking tussen het sociaal netwerk van ouderen (vrijwilligers / mantelzorger), en professionals te realiseren, zodanig dat ouderen met welbevinden langer zelfstandig in de eigen leefomgeving kunnen wonen. De essentie is omzien naar elkaar.
Antwoorden:
• Wederzijds begrip: uitgangspunten zorgvraag/-vrager en netwerk
• Voldoende contact tussen gemeente en inwoners
• Eenheid in relevante websites
• Instellen van meldpunt (bv. Welzijnsinstelling) niet de gemeente (is partij), gemeente faciliteert ook in euro’s
• Communicatie voor zover nodig structureel inregelen (netwerken)
• Basis: samenwerking tussen alle betrokkenen is communicatie, fysiek of digitaal en individueel, klant is eigenaar
• Laaggeletterdheid bij jeugd aanpakken
• Eén plek voor ontmoeting voor sociale netwerk
• Burgerparticipatie bij alle initiatieven een formele plek geven
• Geld/budget
• Kleinschalige (buurt) initiatieven goed voor continuïteit
• Loket waar geen “nee” verkocht wordt. Op elke vraag een antwoord

Waarom doen we dat nog niet? Wat zijn belemmeringen?
Antwoorden:
• Zorgvragers vertonen claimgedrag, er wordt meer van mantelzorgers verwacht dan mogelijk; ook soms door zorgorganisaties
• Zorgvragers overschatten zichzelf
• Mantelzorg wisselend actief of creëert onmogelijke situatie
• Wie heeft regie/verantwoordelijkheid? Leidt soms tot impasse en er gebeurt niets
• Kloof tussen dé professionals en dé vrijwilligers // beeld en verwachtingen; hoe de kloof overbruggen
• Financiën in relatie tot potjes, betalers, regels
• Systeemdenken; ook bloeiende burgerinitiatieven worden geïnstitutionaliseerd

Wie kan daarin wat betekenen?
Antwoorden:
• Wat kunt u zelf? (zelfredzaamheid en zelforganisatie ouderen)
• Wat kunnen/moeten professionals?
• Wat kan de gemeente hierin bijdragen?


Overzicht

Wat kunt u zelf?Wat kunnen/moeten professionals?Wat kan de gemeente hierin bijdragen?
 • Op tijd voorbereiden op ouder worden
 • Besef leeftijd en niet jonger voordoen/ realisatie hoe omgaan met 80+
 • Ouderen invloed nemen in opleiden professionals
 • Bekend maakt bemind: je buurtgenoten leren kennen
 • (vitale) oudere-vrijwilliger en wederkerigheid
 • Meedoen met vormen professionals zoals examencommissie en opleiding
 • Luisteren
 • Professionals rekening houden dat cliënten ook moeten veranderen (samenleving heeft mensen afhankelijk gemaakt en consument) verleiden van cliënt en goede communicatie
 • Opleiding inrichten
 • Zorg plannen veranderen in leefplannen. Focus op leven i.p.v. zorgen
 • Stoppen met steeds andere, nieuwe regels
 • Verantwoordelijkheid voor mantelzorgers bij gemeente; betrekken mantelzorgers bij keukentafelgesprekken
 • Ook bij ingekochte zorg van organisatie eisen dat mantelzorg wordt betrokken
 • Loslaten bij overheids-participatie / burger-participatie
 • Vertrouwen op informele zorg

overhandigingadvies

Wethouder Emko Dolfing van de Gemeente Midden-Drenthe neemt tijdens het Symposium "Dichtbij Huis" het advies: "Wat is een ouderenvriendelijke gemeente?" geschreven door Ans Stoker van de Denktank in ontvangst.